Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej otworzył w bieżącym roku Punkt Konsultacyjny w Rawie Mazowieckiej dla studiów niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Informatyka. Na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli w roku bieżącym lub latach poprzednich szkołę średnią i uzyskali świadectwo dojrzałości. Studia polecane są szczególnie dla osób zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach lub prowadzonych własną działalność gospodarczą, którzy zamierzają ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Informatyka. Kierunek Informatyka prowadzony jest w Politechnice Łódzkiej od wielu lat i cieszy się ogromnym powodzeniem. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy o dużym doświadczeniu dydaktycznym i naukowym. Przekazywane treści nauczania odpowiadają współczesnej światowej wiedzy technicznej. W programie nauczania są przewidziane obok przedmiotów ścisłych i informatycznych, również inne przedmioty techniczne oraz takie jak marketing czy zarządzanie firmą. Absolwenci kierunku Informatyka mogą podejmować pracę we wszystkich dziedzinach gospodarki zwłaszcza w przemyśle, handlu, informacji internetowej. Mogą też podejmować działalność usługową, pracować w bankach albo zakładać własne firmy. Studia trwają 4 lata i składają się z 8 semestrów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w każdym semestrze przewidzianych jest 10 zjazdów. Zajęcia podstawowe będą prowadzone na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, zajęcia specjalistyczne w Politechnice Łódzkiej w Łodzi.

    

     Wysokość opłaty za studia wynosi: 1600 zł za jeden semestr

w roku akademickim 2009/2010.  

REKRUTACJA 

Kandydaci na studia będą przyjmowani na podstawie Konkursu Świadectw dojrzałości.

Pierwsza tura konkursu: do 11 lipca 2009 roku do godziny 15.00.

Druga tura konkursu:

Pierwszy termin od 27 lipca do 5 września 2009 roku.

Drugi termin od 21 września do 2 października 2009 roku.

 

Wymagane dokumenty:

1. Formularz o nazwie „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”, który można znaleźć na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl

2. Świadectwo dojrzałości. Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez OKE w przypadku „nowej matury” lub szkołę w przypadku „starej matury”.

3. Trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w miarę możliwości plik z cyfrowym zapisem fotografii.

4. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ.

5.  Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Opłata rekrutacyjna wynosi – 85 zł i należy ją wpłacić wyłącznie za pośrednictwem poczty lub banku na konto:  

Prorektor ds. Kształcenia90-924 Łódź, ul. Ĺťeromskiego 116PKO BP SA VI O/Łódź Nr   96 1020 3408 0000 4602 0021 5251
Tytułem: opłata rekrutacyjna oraz imię i nazwisko kandydata.

Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie z wzorem zamieszczonym w Internecie.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres:

Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej

ul. B. Stefanowskiego 2

90-924 Łódź

 

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, tel.: (0-42) 631-25-03, strona internetowa: http://www.wee.p.lodz.pl/ lub w Sekcji Rekrutacji – www.rekrutacja.p.lodz.pl 

Łódź, dnia 26 maja 2009 roku  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *