Regulamin biblioteki LO

Regulamin biblioteki szkolnej

Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie

w Rawie Mazowieckiej

 

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele
  i pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  – wypożyczając je do domu,
  – czytając lub przeglądając na miejscu ( księgozbiór podręczny),
  – wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety
  przekazane do pracowni).
 3. Należy szanować wszystkie zbiory biblioteki, a zauważone uszkodzenia zgłaszać
  nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w ciągu roku szkolnego. Godziny pracy biblioteki
  ustala dyrektor szkoły na początku roku szkolnego. Uczniowie mogą również
  wypożyczać książki na wakacje. Należy je oddać najpóźniej do końca września.
 5. Czytelnicy odchodzący ze szkoły lub zmieniający ją, a w szczególności maturzyści
  są zobowiązani przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 6. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Książki wypożyczane są na okres 1 miesiąca. Po upływie tego czasu można prosić
  o prolongatę. Czytelnik przetrzymujący książki zobowiązany jest za karę zakupić
  książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub bardzo zniszczoną książkę,
  po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni. W uzasadnionych
  przypadkach książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu na okres
  1 dnia.
 10. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek. Czytelnicy mogą samodzielnie
  wybierać książki z poszczególnych dziedzin wiedzy, które następnie zgłaszają
  do nauczyciela bibliotekarza w wypożyczalni.
 11. Książki i zbiory audiowizualne z księgozbioru podręcznego podaje i odkłada na
  miejsce nauczyciel bibliotekarz.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza.
 13. Czytelnicy nie stosujący się do regulaminu mogą być pozbawieni prawa do
  korzystania z biblioteki na czas określony. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel
  bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą ucznia i dyrektorem szkoły.

Rawa Mazowiecka, 09.09.2019r.