Oferta edukacyjna

Oferta Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Rawie Mazowieckiej
na XXII Rawskie Targi Edukacyjne

Poznaj nauczycieli, ofertę edukacyjną i zalety naszej szkoły!


Zapraszamy do I klasy liceum w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Rawie Mazowieckiej w roku 2024/202
5

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Rawie Mazowieckiej przedstawia ofertę edukacyjną szkoły na rok 2024/2025. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym, przy czym na niektórych przedmiotach np. językach obcych, wychowaniu fizycznym, wos, geografii zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie rekrutacji, w związku z tym Dyrektor prosi o rozważne podejmowanie decyzji przy wyborze klasy kierując się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
Nauczanie przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest realizowane od klasy pierwszej.


W naszym liceum dostępne są klasy o następującym nachyleniu programowym:

  • A. matematyczno-fizyczna przedmioty rozszerzone: I – matematyka; II – informatyka lub fizyka; III – język angielski lub informatyka – kliknij!
  • B. biologiczno-chemiczna przedmioty rozszerzone: I – biologia; II – chemia lub geografia; III – język angielski lub matematyka – kliknij!
  • C. humanistyczna przedmioty rozszerzone: I – j. polski; II – wos lub geografia; III – historia lub język angielski – kliknij!
  • D. ekonomiczna przedmioty rozszerzone: I – geografia; II – matematyka lub wos; III – język angielski – kliknij!

Oprócz tego każdy uczeń ma możliwość:

  1. Nauki dwóch języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  2. Uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych spośród następujących: koło sportowe, informatyczne, teatralne, polonistyczne, historyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, koła języków obcych, zespół wokalny.

Staramy się aby zasady przyjęć do naszej szkoły były jak najbardziej przyjazne i przejrzyste dla wszystkich kandydatów i ich rodziców. Przy kwalifikowaniu bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty – to jest najważniejsze kryterium.
Dodatkowe punkty przyznajemy za: świadectwa z wyróżnieniem, oceny z poszczególnych przedmiotów, osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratorium Oświaty, osiągnięcia sportowe, pracę społeczną, wolontariat oraz inne działalności.


ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1. Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 prowadzona jest elektronicznie.
2. Nabór odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku z późn. zm. – kliknij!
3. Nabór odbywa się zgodnie z Zarządzeniami Łódzkiego Kuratora Oświaty znajdującymi się na stronie – kliknij!
4. Absolwenci szkół podstawowych logują się na panelu rekrutacyjnym przy pomocy nauczyciela w swoich macierzystych szkołach poprzez adres: https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat, gdzie dokonują wyboru naszej szkoły.
5. Jeżeli szkoła podstawowa nie prowadzi logowania elektronicznego kandydat może zgłosić się do naszej szkoły, gdzie uzyska pomoc w logowaniu i złożeniu elektronicznej deklaracji wyboru naszego liceum.

Wybierając nas wybierasz szkołę, która MA KLASĘ!

FILMY UCZNIÓW O SZKOLE

 

 

ULOTKA