Projekty z funduszy strukturalnych 2007-2013

„KLUCZ DO MATURY” – Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

KLUCZ   DO MATURY  

FORMY ZAJĘĆ

 •   zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów,
 •   wyjazdy na wyższe uczelnie (udział w laboratoriach, ćwiczeniach, wykładach),
 •   spotkania z pracownikami naukowymi  (zasady rekrutacji i funkcjonowania wyższych uczelni),
 •   wyjazdy,
 •   zajęcia informatyczne,
 • zajęcia z doradcą zawodowym.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 •   zajęcia bezpłatne,
 •   od października 2009r. do kwietnia 2010 r. zajęcia w co drugą sobotę (13 sobót),
 •   1,5 godziny zegarowej na przedmiot,
 •   12 osób w grupie,
 •   obecność obowiązkowa – deklaracja zobowiązuje do uczestnictwa w zajęciach do końca kursu,
 •   bezpłatne materiały dydaktyczne,
 •   bezpłatny posiłek,
 •   przewidziana rezerwa – 3 osoby w grupie (tylko uczestnictwo
  w zajęciach)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 • ·  pierwszy przedmiot matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 • ·  drugi przedmiot na poziomie rozszerzonym (historia, wos, geografia, biologia, fizyka i astronomia),  

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA 

 •   ocena  końcoworoczna z wybranych przedmiotów,
 •   frekwencja na zajęciach,
 •   sytuacja materialna ucznia,
 •   predyspozycje przedmiotowe,
 •   indywidualna motywacja do nauki.  

REGULAMIN PROJEKTU – kliknij aby zobaczyć 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *