Rekrutacja Liceum!

Zapraszamy do I klasy Liceum w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej w roku 2019/2020

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej przedstawia ofertę edukacyjną szkoły na rok 2019/2020. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym z wyjątkiem języków obcych i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych.
Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie rekrutacji, w związku z tym Dyrektor prosi o rozważne podejmowanie decyzji przy wyborze klasy kierując się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
Nauczanie przedmiotów na poziomie rozszerzonym będzie realizowane od klasy drugiej.
Układ ramowych planów nauczania w poszczególnych klasach umożliwi dokonywanie zmian klasy (po pierwszej klasie) po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkołyZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019 prowadzona jest elektronicznie.
2. Nabór odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Poz. 586 z dnia 14 marca 2017 roku – Kliknij!
3. Nabór odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku – Kliknij!
4. Gimnazjaliści logują się na panelu rekrutacyjnym przy pomocy nauczyciela w swoich macierzystych szkołach poprzez adres: https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat, gdzie dokonują wyboru naszej szkoły.
5. Jeżeli gimnazjum nie prowadzi logowania elektronicznego kandydat może zgłosić się do naszej szkoły, gdzie uzyska pomoc w logowaniu i złożeniu elektronicznej deklaracji wyboru naszego liceum.

Regulamin przyjmowania uczniów do naszego liceum na rok 2019/2020

W naszym liceum dostępne są klasy o następującym nachyleniu programowym:

 • A. matematyczno-fizyczna przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. obcy – Kliknij!
 • B. medyczna przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. obcy, ratownictwo medyczne – Kliknij!
 • C. medyczna przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka, ratownictwo medyczne – Kliknij!
 • D. humanistyczno-prawna przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wos, elementy prawa – Kliknij!
 • E. matematyczno-geograficzna przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. obcy – Kliknij!
 • F. matematyczno-informatyczna przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka – Kliknij!
 • G. przyrodniczo-społeczna przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, wos – Kliknij!

Oprócz tego każdy uczeń ma możliwość:

 1. Nauki dwóch języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych spośród następujących:
 • Koło sportowe
 • Koło informatyczne
 • Koło teatralne
 • Koło polonistyczne
 • Zespół wokalny
 • Koła języków obcych
 • Koło historyczne
 • Koło biologiczne
 • Koło chemiczne
 • Koło fizyczne
 • Inne zorganizowane na życzenie uczniów

Staramy się aby zasady przyjęć do naszej szkoły były jak najbardziej przyjazne i przejrzyste dla wszystkich kandydatów i ich rodziców. Przy kwalifikowaniu bierzemy pod uwagę wyniki egzaminów gimnazjalnych – to jest najważniejsze kryterium.
Dodatkowe punkty przyznajemy za: świadectwa z wyróżnieniem, oceny z poszczególnych przedmiotów, osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratorium Oświaty, osiągnięcia sportowe, pracę społeczną, wolontariat oraz inne działalności.

Wybierając nas wybierasz szkołę, która MA KLASĘ!

ULOTKA