Rekrutacja Liceum!

Zapraszamy do I klasy Liceum w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej w roku 2021/2022

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej przedstawia ofertę edukacyjną szkoły na rok 2021/2022. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym z wyjątkiem języków obcych i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych.
Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie rekrutacji, w związku z tym Dyrektor prosi o rozważne podejmowanie decyzji przy wyborze klasy kierując się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
Nauczanie przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest realizowane od klasy pierwszej.

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022 prowadzona jest elektronicznie.
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych zostały podane przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28.01.2021 r. – kliknij!
3. Nabór odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Poz. 493 z dnia 20 marca 2020 roku z późn. zm. – kliknij!
4. Nabór odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku- kliknij!
5. Absolwenci szkół podstawowych logują się na panelu rekrutacyjnym przy pomocy nauczyciela w swoich macierzystych szkołach poprzez adres: https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat, gdzie dokonują wyboru naszej szkoły.
6. Jeżeli szkoła podstawowa nie prowadzi logowania elektronicznego kandydat może zgłosić się do naszej szkoły, gdzie uzyska pomoc w logowaniu i złożeniu elektronicznej deklaracji wyboru naszego liceum.

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO NASZEGO LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W naszym liceum dostępne są klasy o następującym nachyleniu programowym:

 • A. matematyczno-fizyczna przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. obcy – kliknij!
 • B. biologiczno-chemiczna przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. obcy – kliknij!
 • C. biologiczno-chemiczna przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka – kliknij!
 • D. humanistyczno-prawna przedmioty rozszerzone: j. polski, historia lub geografia, wos lub język angielski – kliknij!
 • E. przyrodniczo-społeczna przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, wos lub język angielski – kliknij!
 • F. matematyczno-geograficzna przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. obcy – kliknij!
 • G. matematyczno-informatyczna przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka – kliknij!
 • H. turystyczna przedmioty rozszerzone: geografia, wos, język angielski – kliknij!

Oprócz tego każdy uczeń ma możliwość:

 1. Nauki dwóch języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych spośród następujących:
 • Koło sportowe
 • Koło informatyczne
 • Koło teatralne
 • Koło polonistyczne
 • Zespół wokalny
 • Koła języków obcych
 • Koło historyczne
 • Koło biologiczne
 • Koło chemiczne
 • Koło fizyczne
 • Inne zorganizowane na życzenie uczniów

Staramy się aby zasady przyjęć do naszej szkoły były jak najbardziej przyjazne i przejrzyste dla wszystkich kandydatów i ich rodziców. Przy kwalifikowaniu bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty – to jest najważniejsze kryterium.
Dodatkowe punkty przyznajemy za: świadectwa z wyróżnieniem, oceny z poszczególnych przedmiotów, osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratorium Oświaty, osiągnięcia sportowe, pracę społeczną, wolontariat oraz inne działalności.

Wybierając nas wybierasz szkołę, która MA KLASĘ!

 

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

FILMY UCZNIÓW O SZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

ULOTKA